https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is theosofie? Definitie, oorsprong en overtuigingen

Theosofie is een filosofische stroming met oude wortels, maar de term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de theosofische beweging gesticht door Helena Blavatsky, een Russisch-Duitse spirituele leider die in de tweede helft van de 19e eeuw leefde. Blavatsky, die beweerde een scala aan paranormale krachten te hebben, waaronder telepathie en helderziendheid, reisde tijdens haar leven veel. Volgens haar omvangrijke geschriften kreeg ze inzicht in de mysteries van het universum als gevolg van haar reizen naar Tibet en gesprekken met verschillende meesters of mahatma's.

Tegen het laatste deel van haar leven werkte Blavatsky onvermoeibaar om te schrijven over en haar leringen te promoten via de Theosophical Society. De Society werd opgericht in 1875 in New York, maar werd snel uitgebreid naar India en vervolgens naar Europa en de rest van de Verenigde Staten. Op het hoogtepunt was de theosofie behoorlijk populair tegen het einde van de 20e eeuw waren er slechts enkele hoofdstukken van de Society over. Theosofie is echter nauw verbonden met de New Age-religie en is de inspiratie voor veel kleinere spiritueel georiënteerde groepen.

Belangrijkste afhaalrestaurants: theosofie

 • Theosofie is een esoterische filosofie gebaseerd op oude religies en mythen, met name het boeddhisme.
 • De moderne theosofie is opgericht door Helena Blavatsky, die hierover talloze boeken heeft geschreven en mede-oprichter van de Theosophical Society in India, Europa en de Verenigde Staten.
 • Leden van de Theosophical Society geloven in de eenheid van alle leven en de broederschap van alle mensen. Ze geloven ook in mystieke vermogens zoals helderziendheid, telepathie en reizen op het astrale vlak.

Origins

Theosofie, van de Griekse theos (god) en sophia (wijsheid), kan worden herleid tot oude Griekse gnostici en neoplatonisten. Het was bekend bij de Manichaeanen (een oude Iraanse groep) en bij verschillende middeleeuwse groepen die werden beschreven als 'ketters'. Theosofie was echter geen belangrijke beweging in de moderne tijd totdat het werk van Madame Blavatsky en haar aanhangers leidde tot een populaire versie van de theosofie die een significante invloed had tijdens haar leven en zelfs in de huidige tijd.

Helena Blavatsky, die werd geboren in 1831, leefde een complex leven. Zelfs als een heel jonge vrouw beweerde ze een scala aan esoterische vaardigheden en inzichten te hebben, variërend van helderziendheid tot gedachten lezen tot reizen op het astrale vlak. In haar jeugd reisde Blavatsky veel en beweerde hij vele jaren in Tibet door te brengen met Masters en monniken die niet alleen oude leringen deelden, maar ook de taal en geschriften van het Lost Continent of Atlantis.

Portret van theosofie-oprichter Helena Blavatsky. Hulton Archive / Getty Images

In 1875 vormden Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge en een aantal anderen de Theosophical Society in het Verenigd Koninkrijk. Twee jaar later publiceerde ze een belangrijk boek over theosofie, 'Isis Unveiled' genaamd, waarin de 'oude wijsheid' en de oosterse filosofie werden beschreven waarop haar ideeën waren gebaseerd.

In 1882 reisden Blavatsky en Olcott naar Adyar, India, waar ze hun internationale hoofdkantoor vestigden. De belangstelling was groter in India dan in Europa, vooral omdat de theosofie grotendeels gebaseerd was op de Aziatische filosofie (voornamelijk het boeddhisme). De twee hebben de Society uitgebreid met meerdere vestigingen. Olcott gaf een lezing in het hele land terwijl Blavatsky geïnteresseerde groepen in Adyar schreef en ontmoette. De organisatie heeft ook hoofdstukken opgericht in de Verenigde Staten en Europa.

De organisatie kwam in 1884 in de problemen als gevolg van een rapport gepubliceerd door de British Society for Psychical Research, waarin Blavatsky en haar samenleving als fraude werden verklaard. Het rapport werd later ingetrokken, maar het was niet verrassend dat het rapport een negatieve invloed had op de groei van de theosofische beweging. Onverschrokken keerde Blavatsky echter terug naar Engeland, waar ze belangrijke boeken over haar filosofie bleef schrijven, waaronder haar 'meesterwerk', 'De geheime leer'.

Na de dood van Blavatsky in 1901 onderging de Theosophical Society een aantal veranderingen en nam de belangstelling voor theosofie af. Het blijft echter een levensvatbare beweging, met hoofdstukken over de hele wereld. Het is ook de inspiratie geworden voor verschillende hedendaagse bewegingen, waaronder de New Age-beweging, die in de jaren zestig en zeventig uit de theosofie is voortgekomen.

Overtuigingen en praktijken

Theosofie is een niet-dogmatische filosofie, wat betekent dat leden niet worden geaccepteerd of uitgezet vanwege hun persoonlijke overtuigingen. Dat gezegd hebbende, echter, de geschriften van Helena Blavatsky over theosofie vullen vele delen met details over oude geheimen, helderziendheid, reizen op het astrale gebied en andere esoterische en mystieke ideeën.

Blavatsky's geschriften hebben een aantal bronnen, waaronder oude mythen uit de hele wereld. Degenen die theosofie volgen worden aangemoedigd om de grote filosofieën en religies van de geschiedenis te bestuderen, met een speciale focus op archaïsche geloofsystemen zoals die van India, Tibet, Babylon, Memphis, Egypte en het oude Griekenland. Aangenomen wordt dat deze allemaal een gemeenschappelijke bron en gemeenschappelijke elementen hebben. Bovendien lijkt het zeer waarschijnlijk dat veel van de theosofische filosofie zijn oorsprong vond in de vruchtbare verbeelding van Blavatsky.

De doelstellingen van The Theosophical Society zoals vermeld in de statuten zijn:

 • Kennis verspreiden onder de mensen die inherent zijn aan het universum
 • Om de kennis van de essentiële eenheid van alles wat is te verkondigen, en aan te tonen dat deze eenheid fundamenteel van aard is
 • Een actieve broederschap onder mannen vormen
 • Oude en moderne religie, wetenschap en filosofie bestuderen
 • Om de aangeboren krachten in de mens te onderzoeken
Zegel van de Theosophical Society - Deurdecoratie op Kazinczy Street 55, Boedapest (Hongarije). Etan J. Tal / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Basisonderwijs

De meest elementaire leer van de theosofie, volgens de Theosophical Society, is dat alle mensen dezelfde spirituele en fysieke oorsprong hebben omdat ze 'in wezen van één en dezelfde essentie zijn, en die essentie is één in onbepaald, ongeschapen en eeuwig, of we het God of de natuur noemen. " Als gevolg van deze eenheid kan "niets ... één natie of één man beïnvloeden zonder alle andere naties en alle andere mannen te beïnvloeden."

De drie objecten van de theosofie

De drie objecten van de theosofie, zoals uiteengezet in Blavatsky's werk, zijn:

 1. Vorm een ​​kern van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur
 2. Stimuleer de studie van comparatieve religie, filosofie en wetenschap
 3. Onderzoek onverklaarbare natuurwetten en de latente krachten in mensen

De drie fundamentele voorstellen

In haar boek 'De geheime leer' legt Blavatsky drie 'fundamentele stellingen' uit waarop haar filosofie is gebaseerd:

 1. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk PRINCIPE waarover alle speculatie onmogelijk is, omdat het de kracht van de menselijke conceptie overstijgt en alleen zou kunnen worden overschaduwd door enige menselijke uitdrukking of gelijkenis.
 2. De eeuwigheid van het heelal toto s als een grenzeloos vlak; periodiek het toneel van talloze heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen, de zogenaamde manifesteren sterren, en de vonken van de eeuwigheid.
 3. De fundamentele identiteit van alle zielen met de universele overziel, de laatste zelf een aspect van de onbekende wortel; en de verplichte bedevaart voor elke ziel een vonk van de eerstgenoemde door de incarnatiecyclus (of Noodzaak ) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet, gedurende de hele termijn.

Theosofische praktijk

Theosofie is geen religie en er zijn geen voorgeschreven rituelen of ceremonies gerelateerd aan theosofie. Er zijn echter enkele manieren waarop theosofische groepen vergelijkbaar zijn met de vrijmetselaars; lokale hoofdstukken worden bijvoorbeeld lodges genoemd en leden kunnen een vorm van inwijding ondergaan.

In de verkenning van esoterische kennis kunnen theosofen ervoor kiezen rituelen te doorlopen die verband houden met specifieke moderne of oude religies. Ze kunnen ook deelnemen aan seances of andere spiritistische activiteiten. Hoewel Blavatsky zelf niet geloofde dat mediums in staat zijn contact te maken met de doden, geloofde ze sterk in spiritistische vermogens zoals telepathie en helderziendheid en beweerde ze veel over reizen op het astrale gebied.

Legacy en impact

In de 19e eeuw behoorden theosofen tot de eersten die de oosterse filosofie (vooral het boeddhisme) populair maakten in Europa en de Verenigde Staten. Bovendien heeft theosofie, hoewel nooit een zeer grote beweging, een significante invloed op esoterische groepen en overtuigingen. Theosofie legde de basis voor meer dan 100 esoterische groepen, waaronder de Church Universal en Triumphant en de Arcane School. Meer recent werd theosofie een van de verschillende grondslagen voor de New Age-beweging, die in de jaren zeventig op zijn hoogtepunt was.

bronnen

 • Melton, J. Gordon. Theosophy. Encyclop dia Britannica, Encyclop dia Britannica, Inc., 15 mei 2019, www.britannica.com/topic/theosophy.
 • Osterhage, Scott J. The Theosophical Society: Its Nature and Objectives (Pamphlet), www.theosophy-nw.org/theosnw/theos/th-gdpob.htm#psychic.
 • The Theosophical Society, www.theosociety.org/pasadena/ts/h_tsintro.htm.
Knutselen voor de Beltane Sabbat

Knutselen voor de Beltane Sabbat

Een diepe duik in de geschiedenis van de sociale evangeliebeweging

Een diepe duik in de geschiedenis van de sociale evangeliebeweging

Ambachten voor de Ostara Sabbat

Ambachten voor de Ostara Sabbat