https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat betekenen de 7 kerken van openbaring?

De zeven kerken van Openbaring waren echte, fysieke gemeenten toen de apostel Johannes rond 95 n.Chr. Dit verbijsterende laatste bijbelboek schreef, maar veel geleerden geloven dat de passages een tweede, verborgen betekenis hebben.

De korte letters zijn gericht tot deze specifieke zeven Openbaringskerken:

 • Ephesus
 • Smyrna
 • Pergamum
 • Thyatira
 • Sardis
 • Philadelphia
 • Laodicea

Hoewel dit niet de enige christelijke kerken waren die destijds bestonden, stonden ze het dichtst bij John, verspreid over Klein-Azië in wat nu het moderne Turkije is.

Verschillende letters, hetzelfde formaat

Elk van de letters is gericht aan de 'engel' van de kerk. Dat kan een spirituele engel zijn geweest, de bisschop of pastoor, of de kerk zelf. Het eerste deel bevat een beschrijving van Jezus Christus, zeer symbolisch en verschillend voor elke kerk.

Het tweede deel van elke brief begint met 'Ik weet het' en benadrukt Gods alwetendheid. Jezus gaat de kerk dan ook prijzen om haar verdiensten of bekritiseert haar vanwege haar fouten. Het derde deel bevat aansporing, een spirituele instructie over hoe de kerk haar wegen moet herstellen, of een aanbeveling voor haar trouw.

Het vierde deel besluit de boodschap met de woorden: "Hij die een oor heeft, laat hem horen wat de Geest tot de kerken zegt." De Heilige Geest is de aanwezigheid van Christus op aarde, altijd leidend en overtuigend om zijn volgelingen op het juiste pad te houden.

Specifieke berichten voor 7 Openbaringskerken

Sommige van deze zeven kerken bleven dichter bij het evangelie dan anderen. Jezus gaf iedereen een korte "rapportkaart".

Efeze had 'de liefde die het aanvankelijk had ' verlaten (Openbaring 2: 4, ESV). Ze verloren hun liefde voor Christus, wat op zijn beurt de liefde voor anderen beïnvloedde.

Smyrna werd gewaarschuwd dat het op het punt stond vervolgd te worden. Jezus moedigde hen aan om getrouw te zijn tot de dood en hij zou hen de kroon van het leven geven

Pergamum moest zich bekeren. Het was ten prooi gevallen aan een cultus genaamd de Nikolaïeten, ketters die leerden dat, aangezien hun lichamen slecht waren, alleen wat zij met hun geest deden, telde. Dit leidde tot seksuele immoraliteit en het eten van voedsel dat aan afgoden was geofferd. Jezus zei dat degenen die dergelijke verleidingen overwonnen 'verborgen manna' en een 'witte steen' zouden ontvangen, symbolen van speciale zegeningen.

Thyatira had een valse profetes die mensen op een dwaalspoor bracht. Jezus beloofde zichzelf (de ochtendster) te geven aan degenen die zich tegen haar slechte manieren verzetten.

Sardis had de reputatie dood te zijn of te slapen. Jezus zei dat ze wakker moesten worden en zich moesten bekeren. Degenen die dat wel deden, zouden witte gewaden ontvangen, hun naam in het boek van het leven laten opnemen en voor God de Vader worden uitgeroepen.

Philadelphia heeft geduldig doorstaan. Jezus beloofde bij toekomstige beproevingen bij hen te staan ​​en speciale onderscheidingen te verlenen in de hemel, het nieuwe Jeruzalem.

Laodicea had lauw geloof. De leden waren zelfgenoegzaam geworden vanwege de rijkdom van de stad. Aan degenen die terugkeerden naar hun vroegere ijver, beloofde Jezus zijn heersende autoriteit te delen.

Toepassing op moderne kerken

Hoewel John deze waarschuwingen bijna 2000 jaar geleden schreef, zijn ze vandaag nog steeds van toepassing op christelijke kerken. Christus blijft het hoofd van de wereldwijde kerk en houdt er liefdevol toezicht op.

Veel moderne christelijke kerken zijn afgedwaald van bijbelse waarheid, zoals die welke het welvaarts evangelie onderwijzen of geloven niet in de Drie-eenheid. Anderen zijn lauw geworden, hun leden gaan gewoon door de bewegingen zonder passie voor God. Veel kerken in Azië en het Midden-Oosten worden vervolgd. Steeds populairder zijn 'progressieve' kerken die hun theologie meer baseren op de huidige cultuur dan de leer in de Bijbel.

Het enorme aantal denominaties bewijst dat duizenden kerken zijn gegrondvest op weinig meer dan de koppigheid van hun leiders. Hoewel deze Openbaringsbrieven niet zo sterk profetisch zijn als andere delen van dat boek, waarschuwen ze de afdrijvende kerken van vandaag dat discipline zal komen naar degenen die zich niet bekeren.

Waarschuwingen voor individuele gelovigen

Net zoals de beproevingen in het Oude Testament van de natie Israël een metafoor zijn voor de relatie van het individu met God, spreken de waarschuwingen in het boek Openbaring vandaag tot elke volgeling van Christus. Deze letters fungeren als een graadmeter om de trouw van elke gelovige te onthullen.

De Nikolaïeten zijn verdwenen, maar miljoenen christenen worden verleid door pornografie op internet. De valse profetes van Thyatira is vervangen door tv-predikers die vermijden te praten over de verzoenende dood van Christus voor zonde. Talloze gelovigen zijn van hun liefde voor Jezus veranderd in het verafgoden van materiële bezittingen.

Net als in de oudheid blijft terugvallen een gevaar voor mensen die in Jezus Christus geloven, maar het lezen van deze korte brieven aan de zeven kerken dient als een strenge herinnering. In een samenleving die wordt overspoeld met verleiding, brengen ze de christen terug naar het eerste gebod. Alleen de ware God is onze aanbidding waardig.

bronnen

 • Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, algemeen redacteur
 • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemeen redacteur
 • gotquestions.org
 • davidjeremiah.org
 • De Bijbel Almanac, JI Packer, Merrill C. Tenney, William White Jr., redacteuren
Mormoonse Kersttradities

Mormoonse Kersttradities

Louis Zamperini: Unbroken Hero en Olympische atleet

Louis Zamperini: Unbroken Hero en Olympische atleet

Maak een magische kruidenkrans

Maak een magische kruidenkrans