https://religiousopinions.com
Slider Image

Inzicht in de katholieke versie van de tien geboden

De tien geboden zijn de samenvatting van de morele wet, door God zelf gegeven aan Mozes op de berg Sinaï. Vijftig dagen nadat de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte waren vertrokken en aan hun uittocht naar het Beloofde Land begonnen, riep God Mozes naar de top van de berg Sinaï, waar de Israëlieten kampeerden. Daar, te midden van een wolk waaruit donder en bliksem voortkwam, die de Israëlieten aan de voet van de berg konden zien, instrueerde God Mozes over de morele wet en openbaarde hij de ne geboden, ook bekend als de decaloog.

Hoewel de tekst van de n Geboden deel uitmaakt van de joods-christelijke openbaring, zijn de morele lessen in de n Geboden universeel en met reden te ontdekken. Om die reden zijn de tientallen geboden door niet-joodse en niet-christelijke culturen erkend als de basisprincipes van het morele leven bijvoorbeeld de erkenning dat zaken als moord, diefstal en overspel verkeerd zijn, en dat respect voor iemands ouders en anderen met autoriteit noodzakelijk is. Wanneer een persoon de en geboden overtreedt, lijdt de samenleving in zijn geheel.

Er zijn twee versies van de Ten-geboden. Hoewel beide de tekst in Exodus 20: 1-17 volgen, verdelen ze de tekst anders voor nummeringsdoeleinden. De onderstaande versie is de versie die wordt gebruikt door katholieken, orthodoxen en lutheranen; de andere versie wordt gebruikt door christenen in de calvinistische en anabaptistische denominaties. In de niet-katholieke versie is de hier gegeven tekst van het eerste gebod in tweeën verdeeld; de eerste twee zinnen worden het eerste gebod genoemd en de tweede twee zinnen worden het tweede gebod genoemd. De overige geboden worden dienovereenkomstig hernummerd en de hier gegeven Negende en Tiende Geboden worden gecombineerd om het Tiende Gebod van de niet-katholieke versie te vormen.

01 van 10

Het eerste gebod

Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid, uit het slavenhuis. Gij zult geen vreemde goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden ding maken, noch de gelijkenis van iets dat in de hemel boven of op de aarde beneden is, noch van die dingen die in de wateren onder de aarde zijn. Gij zult hen niet aanbidden, noch dienen.

Het eerste gebod herinnert ons eraan dat er maar één God is en dat aanbidding en eer alleen aan Hem toebehoort. "Vreemde goden" verwijst in de eerste plaats naar afgoden, die valse goden zijn; bijvoorbeeld creëerden de Israëlieten een afgod van een gouden kalf (een "gesneden ding"), dat zij aanbaden als een god in afwachting van Mozes om terug te keren van de berg Sinaï met de n Geboden.

Maar "vreemde goden" hebben ook een bredere betekenis. We aanbidden vreemde goden wanneer we iets in ons leven voor God plaatsen, of dat ding een persoon is, of geld, of amusement, of persoonlijke eer en glorie. Alle goede dingen komen van God; als we die dingen in zichzelf echter gaan liefhebben of verlangen, en niet omdat het geschenken van God zijn die ons kunnen helpen om naar God te leiden, plaatsen we ze boven God.

02 van 10

Het tweede gebod

Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken.

Er zijn twee hoofdmanieren waarop we de naam van de Heer ijdel kunnen gebruiken: ten eerste, door het te gebruiken in een vloek of op een oneerbiedige manier, zoals in een grap; en ten tweede, door het te gebruiken in een eed of belofte die we niet van plan zijn na te komen. In beide gevallen tonen we God niet de eerbied en de eer die Hij verdient.

03 van 10

Het derde gebod

Bedenk dat u de sabbat heilig houdt.

In de Oude Wet was de sabbat de zevende dag van de week, de dag waarop God rustte nadat hij de wereld en alles daarin had geschapen. Voor christenen onder de nieuwe wet is zondag de dag waarop Jezus Christus opstond uit de dood en de Heilige Geest neerkwam op de Heilige Maagd Maria en de apostelen op Pinksteren is de nieuwe rustdag.

We houden de zondag heilig door het opzij te zetten om God te aanbidden en al het onnodige werk te vermijden. We doen hetzelfde op heilige dagen van verplichting, die dezelfde status hebben in de katholieke kerk als zondagen.

04 van 10

Het vierde gebod

Eer uw vader en uw moeder.

We eren onze vader en onze moeder door hen te behandelen met het respect en de liefde die ze verschuldigd zijn. We moeten ze in alle dingen gehoorzamen, zolang ze ons maar vertellen dat ze moreel zijn. We hebben de plicht om voor hen te zorgen in hun latere jaren, omdat ze voor ons zorgden toen we jonger waren.

Het vierde gebod strekt zich verder dan onze ouders uit naar al degenen die rechtmatig gezag over ons hebben bijvoorbeeld leraren, pastors, ambtenaren en werkgevers. Hoewel we misschien niet op dezelfde manier van ze houden als onze ouders, moeten we ze toch eren en respecteren.

05 van 10

Het vijfde gebod

Gij zult niet doden.

Het vijfde gebod verbiedt alle onwettige moord op mensen. Moorden is geoorloofd onder bepaalde omstandigheden, zoals zelfverdediging, de vervolging van een rechtvaardige oorlog en de toepassing van de doodstraf door wettig gezag in reactie op een zeer ernstige misdaad. Moord het nemen van onschuldig menselijk leven is nooit geoorloofd, en zelfmoord ook niet, het nemen van het eigen leven.

Net als het vierde gebod is het bereik van het vijfde gebod breder dan het op het eerste gezicht lijkt. Het veroorzaken van opzettelijke schade aan anderen, hetzij in een lichaam of in een ziel, is verboden, zelfs als dergelijke schade niet leidt tot fysieke dood of de vernietiging van het leven van de ziel door het te leiden in doodzonde. Woede of haat koesteren tegen anderen is eveneens een schending van het Vijfde Gebod.

06 van 10

Het zesde gebod

Gij zult geen overspel plegen.

Net als bij het vierde en vijfde gebod, strekt het zesde gebod zich verder uit dan de strikte betekenis van het woord overspel . Hoewel dit gebod seksuele relaties verbiedt met de vrouw of echtgenoot van iemand anders (of met een andere vrouw of man, als je getrouwd bent), vereist het ook dat we alle onzuiverheid en onfatsoenlijkheid vermijden, zowel fysiek als spiritueel.

Of, om het vanuit de tegenovergestelde richting te bekijken, vereist dit gebod dat we kuis zijn, dat wil zeggen alle seksuele of onfatsoenlijke verlangens beperken die buiten hun juiste plaats binnen het huwelijk vallen. Dit omvat het lezen of bekijken van onfatsoenlijk materiaal, zoals pornografie, of zich bezighouden met eenzame seksuele activiteit zoals masturbatie.

07 van 10

Het zevende gebod

Gij zult niet steal.

Stelen neemt vele vormen aan, waaronder veel dingen die we normaal niet als diefstal beschouwen. Het zevende gebod vereist in grote lijnen dat we rechtvaardig handelen ten opzichte van anderen. En gerechtigheid betekent dat iedereen krijgt wat hij of zij verschuldigd is.

Dus als we bijvoorbeeld iets lenen, moeten we het teruggeven, en als we iemand inhuren om een ​​klus te klaren en hij doet het, moeten we hem betalen wat we hem vertelden dat we zouden doen. Als iemand ons een waardevol item aanbiedt voor een zeer lage prijs, moeten we ervoor zorgen dat hij weet dat het item waardevol is; en als ze dat doet, moeten we overwegen of het item misschien niet echt van haar is om te verkopen. Zelfs schijnbaar onschadelijke acties zoals vals spelen bij games zijn een vorm van diefstal omdat we iets nemen de overwinning, ongeacht hoe dom of onbeduidend het lijkt van iemand anders.

08 van 10

Het achtste gebod

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Het achtste gebod volgt het zevende niet alleen in aantal maar logisch. 'Een valse getuigenis afleggen' is liegen, en wanneer we over iemand liegen, schaden we zijn of haar eer en reputatie. Dat is in zekere zin een vorm van diefstal, iets nemen van de persoon waarover we liegen s zijn goede naam. Zo'n leugen staat bekend als een laster .

Maar de implicaties van het achtste gebod gaan nog verder. Als we slecht aan iemand denken zonder daarvoor een bepaalde reden te hebben, nemen we overhaast oordeel. We geven die persoon niet wat hij of zij verschuldigd is ens het voordeel van de twijfel. Wanneer we roddelen of bijten, geven we de persoon waarover we het hebben geen kans om zichzelf te verdedigen. Zelfs als wat we over haar zeggen waar is, kunnen we ons bezig houden met afleiding dat is het vertellen van de zonden van een ander aan iemand die geen recht heeft om die zonden te kennen.

09 van 10

Het negende gebod

Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste

Een uitleg van het negende gebod

Voormalig president Jimmy Carter zei ooit beroemd dat hij 'in zijn hart begeerde', terwijl hij de woorden van Jezus in Mattheüs 5:28 herinnerde: 'iedereen die naar een vrouw met lust kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd ." De man of vrouw van een ander begeren betekent onzuivere gedachten over die man of vrouw vermaken. Zelfs als iemand niet naar dergelijke gedachten handelt, maar deze gewoon beschouwt voor zijn privégenot, is dat een schending van het Negende Gebod. Als zulke gedachten onvrijwillig naar je toekomen en je probeert ze uit je gedachten te zetten, is dat echter geen zonde.

Het negende gebod kan worden gezien als een uitbreiding van het zesde. Waar de nadruk in het zesde gebod ligt op fysieke activiteit, ligt de nadruk in het negende gebod op spiritueel verlangen.

10 van 10

Het tiende gebod

Gij zult de goederen van uw naaste niet begeren.

Net zoals het negende gebod verder gaat over het zesde, is het tiende gebod een uitbreiding van het verbod op stelen van het zevende gebod. Iemands eigendom begeren, is verlangen dat bezit te nemen zonder reden. Dit kan ook de vorm aannemen van jaloezie, jezelf ervan overtuigen dat een andere persoon niet verdient wat hij of zij heeft, vooral als je niet het gewenste item in kwestie hebt.

Meer in het algemeen betekent het tiende gebod dat we gelukkig moeten zijn met wat we hebben, en gelukkig voor anderen die eigen goederen hebben.

7 Godinnen van empowerment

7 Godinnen van empowerment

Religie in Vietnam

Religie in Vietnam

Paramitas: The Ten Perfections of Mahayana Buddhism

Paramitas: The Ten Perfections of Mahayana Buddhism