https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is de heiligheid van God?

De heiligheid van God is een van zijn eigenschappen die monumentale gevolgen heeft voor elke persoon op aarde.

In het oude Hebreeuws betekende het woord vertaald als "heilig" (qodeish) "apart gezet" of "gescheiden van". Gods absolute morele en ethische zuiverheid onderscheidde hem van elk ander wezen in het universum.

De Bijbel zegt: "Er is niemand heilig zoals de Heer." (1 Samuël 2: 2, NIV)

De profeet Jesaja zag een visioen van God waarin serafijnen, gevleugelde hemelse wezens, tot elkaar riepen: "Heilig, heilig, heilig is de Almachtige Heer." (Jesaja 6: 3, NIV) Het gebruik van "heilig" driemaal benadrukt Gods unieke heiligheid, maar sommige Bijbelgeleerden geloven ook dat er één "heilig" is voor elk lid van de Drie-eenheid: God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Elke Persoon van de Godheid is in heiligheid gelijk aan de anderen.

Voor mensen betekent heiligheid in het algemeen het gehoorzamen van Gods wet, maar voor God is de wet niet extern het maakt deel uit van zijn essentie. God is de wet. Hij is niet in staat zichzelf tegen te spreken, omdat morele goedheid zijn aard is.

Gods heiligheid is een terugkerend thema in de Bijbel

In de hele Schrift is de heiligheid van God een terugkerend thema. De bijbelschrijvers vormen een scherp contrast tussen het karakter van de Heer en dat van de mensheid. Gods heiligheid was zo hoog dat schrijvers van het Oude Testament zelfs vermeden de persoonlijke naam van God te gebruiken, die God aan Mozes openbaarde vanuit de brandende struik op de berg Sinaï.

De vroegste patriarchen, Abraham, Izaäk en Jacob, hadden naar God verwezen als "El Shaddai", wat de Almachtige betekent. Toen God Mozes vertelde dat zijn naam is "IK BEN DIE IK BEN", vertaald als YAHWEH in het Hebreeuws, onthulde het hem als het Ongeschapen Wezen, de Zelfbestaande. Oude Joden vonden die naam zo heilig dat ze hem niet hardop zouden uitspreken en in plaats daarvan "Heer" zouden vervangen.

Toen God Mozes de tien geboden gaf, verbood hij uitdrukkelijk het gebruik van de naam van God zonder respect. Een aanval op Gods naam was een aanval op Gods heiligheid, een kwestie van ernstige minachting.

Het negeren van Gods heiligheid heeft dodelijke gevolgen. Aarons zonen Nadab en Abihu handelden in strijd met Gods geboden in hun priesterlijke plichten en hij doodde ze met vuur. Vele jaren later, toen koning David de ark van het verbond liet bewegen op een kar in overtreding met Gods geboden het tipte toen de ossen struikelden, en een man genaamd Uzzah raakte het aan om het te stabiliseren. God sloeg Uzzah onmiddellijk dood.

De heiligheid van God is de basis voor redding

Ironisch genoeg was het heilsplan gebaseerd op datgene dat de Heer van de mensheid scheidde: de heiligheid van God. Honderden jaren lang was het oude testamentische volk van Israël gebonden aan een systeem van dierenoffers om hun zonden te verzoenen. Die oplossing was echter slechts tijdelijk. Al in Adam, had God de mensen een Messias beloofd.

Een redder was om drie redenen nodig. Ten eerste wist God dat mensen door hun eigen gedrag of goede werken nooit aan zijn normen van volmaakte heiligheid konden voldoen. Ten tweede had hij een smetteloos offer nodig om de schuld te betalen voor de zonden van de mensheid. En ten derde zou God de Messias gebruiken om heiligheid over te dragen aan zondige mannen en vrouwen.

Om zijn behoefte aan een foutloos offer te bevredigen, moest God zelf die Redder worden. Jezus, de Zoon van God, werd geïncarneerd als een mens, geboren uit een vrouw maar met behoud van zijn heiligheid omdat hij werd verwekt door de kracht van de Heilige Geest. Die maagdelijke geboorte verhinderde het doorgeven van Adams zonde aan het Christuskind. Toen Jezus stierf aan het kruis, werd hij het passende offer, gestraft voor alle zonden van het menselijk ras, verleden, heden en toekomst.

God de Vader heeft Jezus uit de dood opgewekt om te laten zien dat hij het perfecte offer van Christus heeft aanvaard. Om dan te garanderen dat mensen aan zijn normen voldoen, schrijft God de heiligheid van Christus toe aan iedereen die Jezus als Redder ontvangt. Dit gratis geschenk, genade genoemd, rechtvaardigt of heiligt elke volger van Christus. Met de gerechtigheid van Jezus zijn ze dan gekwalificeerd om de hemel binnen te gaan.

Maar dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder Gods enorme liefde, nog een van zijn volmaakte eigenschappen. Door liefde geloofde God dat de wereld het redden waard was. Diezelfde liefde bracht hem ertoe zijn geliefde Zoon te offeren en vervolgens Christus 'gerechtigheid toe te passen op verloste mensen. Vanwege liefde werd de heiligheid die een onoverkomelijk obstakel leek, Gods manier om het eeuwige leven te geven aan iedereen die hem zoekt.

Bronnen en verder lezen

  • Nieuw Bijbelcommentaar, GJ Wenham, JA Motyer, DA Carson, RT Frankrijk, redacteuren;
  • Nieuw Compact Bible Dictionary, T. Alton Bryant, redacteur
  • The New Unger's Bible Dictionary, RK Harrison, redacteur; Systematische theologie, Charles Hodge;
  • gotquestions.org.
Belangrijke natuurgodinnen van over de hele wereld

Belangrijke natuurgodinnen van over de hele wereld

Religie in Laos

Religie in Laos

Biografie van Ann Lee, oprichter van de Shakers

Biografie van Ann Lee, oprichter van de Shakers